Disclaimer

  1. in deze disclaimer wordt verstaan onder; Disclaimer voor de Website de webpagina:
  2. iedere pagina waarin Orthodontic-Technics een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  3. Orthodontic-Technics: de bevoegde uitgever van de webpagina gebruik(en): onder meer inladen, inloggen , opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken,  invullen ( van Formulieren) , verzenden , (tijdelijk) kopiëren,  bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken , plegen van rechtshandelingen (bijv. Kopen huren);
  4. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud ; onder meer teksten , afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en / of videofragmenten en/ of andere objecten.
  5. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  6. Orthodontic-Technics Spant er zich voor in in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze aandacht en zorg is het mogelijk dat de inhoud  onvolledig en /of  onjuist is. Orthodontic-Technics verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier en specialist gebruik bedoeld.
  7. Orthodontic-Technics is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit  uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of pagina. Orthodontic-Technics mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Orthodontic-Technics is niet aansprakelijk voor de gevolgen  aan de webpagina gekoppelde bestanden , verandering of beëindiging.
  8. Behoudens deze disclaimer , is Orthodontic-Technics niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Ongeautoriseerd of  oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten , regelgeving, m.b.t. privacy, publicatie en /of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u  vanuit de webpagina verzendt.
  9. Orthodontic-Technics behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/ of van bepaalde diensten die op de webpagina  zijn aangeboden , gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Orthodontic-Technics de toegang tot de webpagina’s monitoren. U zal Orthodontic-Technics, diens Werknemers , vertegenwoordigers , licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.